Privacy Policy

1.
De persoonsgegevens die u achterlaat op www.katrienverbanck.com worden verwerkt door Katrien Verbanck Consultancy (deel uitmakend van Bright Light BV). De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Katrien Verbanck Consultancy, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.


2.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten.
 • Verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten van Katrien Verbanck Consultancy.


3.
Onder persoonsgegevens verstaan we:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam (en eventueel de hoedanigheid/functie van de persoon binnen het bedrijf)


4.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Katrien Verbanck Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Katrien Verbanck Consultancy maakt deel uit van Bright Light BV en is gevestigd in België, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.


5.
Met wie contact opnemen in geval van vragen?
Katrien Verbanck is de persoon die uw vragen of verzoeken met betrekking tot deze Privacyverklaring, eventuele specifieke privacymededelingen, uw persoonsgegevens (en de verwerking ervan), zal behandelen.
Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw rechten uit te oefenen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@katrienverbanck.com.


6.
Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

 • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag.
 • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn.
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand.

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@katrienverbanck.com.


7.
Vragen inzake privacy en over de handhaving
Katrien Verbanck Consultancy zet zich in om persoonsgegevens online te beschermen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen info@katrienverbanck.com
U mag dit adres ook gebruiken om eventuele zorgen betreffende de naleving van onze Privacyverklaring kenbaar te maken.
In ieder geval heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.
Gegevensbeschermingsauthoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be


8.
Meldplicht datalekken
Katrien Verbanck Consultancy doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien er zich toch een datalek zou voordoen, waarbij derden toegang zouden krijgen tot uw persoonsgegevens, zal dit ten laatste 72u na het datalek gemeld worden aan de bevoegde instanties en aan de personen van wie de gegevens gelekt zijn.
Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit zo snel mogelijk via info@katrienverbanck.com.


9.
Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden voor commerciële acties en/of marketing-doeleinden.
Uw gegevens kunnen wel worden doorgegeven:

 • aan de mensen die zorgen voor de IT-infrastructuur binnen onze onderneming
 • aan partners van Katrien Verbanck Consultancy die instaan voor het mailingplatform (versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen)
 • voor zover deze nodig zijn voor het voeren van de boekhouding
 • voor zover deze nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking
 • voor zover deze zouden worden opgevraagd én indien dit is toegestaan in het kader van een wettelijke verplichting (vb. in het kader van een gerechtelijk onderzoek)


10.
Wijzigen van de Privacy Policy
Mocht de inhoud van onze website wijzigen of mochten de geldende privacy regels wijzigingen ondergaan, dan zijn wij als onderneming uiteraard wettelijk verplicht om onze Privacy Policy eveneens conform deze wijzigingen aan te passen.